పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : అజామిళోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-80-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

శాంతంబు లయిన మీ తను
కాంతులు జగములను దిశలఁ లిగిన బహుళ
ధ్వాంములఁ బాఱఁదోలుచు
సంస మొనరించె నిపుడు ర్వంకషమై.

టీకా:

శాంతంబులు = శాంత మైనట్టివి; అయిన = ఐనట్టి; మీ = మీ యొక్క; తను = శరీర; కాంతులు = ప్రకాశములు; జగములను = లోకములను; దిశలన్ = దిక్కులను; కలిగిన = ఉన్నట్టి; బహుళ = అనేకమైన; ధ్వాంతములన్ = అంధకారములను; పాఱదోలుచు = పోగొట్టుచు; సంతసమున్ = సంతోషమును; ఒనరించెన్ = కలిగించెను; ఇపుడు = ఇప్పుడు; సర్వ = సమస్తమును; కషము = సానపెట్టుచున్నవి; ఐ = అయ్యి.

భావము:

శాంతంతో కూడిన మీ శరీర కాంతులు లోకమంతా నిండి దిగంతాలకు వ్యాపించే కారు చీకటులను పారద్రోలుతూ సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.