పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : అజామిళోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-75-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు విష్ణుదూతల వలన నిర్ధూత ప్రయత్నులై యమదూత లిట్లనిరి.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగా; విష్ణుదూతల = విష్ణుమూర్తి సేవకుల; వలన = వలన; నిర్ధూత = విడువబడినట్టి; ప్రయత్నులు = ప్రయత్నములు గలవారు; ఐ = అయ్యి; యమదూతలు = యమదూతలు; ఇట్లు = ఈ విధముగా; అనిరి = పలికిరి.

భావము:

ఈ విధంగా తమ ప్రయత్నం విఫలం కాగా యమదూతలు ఇలా అన్నారు.