పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : అజామిళోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-64-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాలుని ముగ్ధ వచో ఋజు
ఫాలుని నిజ జనక బంధు రిణామ కళా
శీలుని లోలతఁ గనుఁగొని
యారి బ్రాహ్మణుఁడు నందితాత్ముం డగుచున్.

టీకా:

బాలుని = పిల్లవానిని; ముగ్ధ = ముద్దుగారే; వచస్ = పలుకులు; ఋజు = చక్కటి; ఫాలుని = నుదురు గలవానిని; నిజ = తన యొక్క; జనక = తండ్రి; బంధు = బంధువుల; పరిణామ = వంశపారంపర్య పోలికలు; కళా = ప్రకాశించెడి; శీలుని = లక్షణ మైనవానిని; లోలతన్ = అతి యిచ్చతో; కనుగొని = చూసి; ఆలరి = దుశ్శీలుడైన; బ్రాహ్మణుడు = బ్రాహ్మణుడు; నందిత = సంతోషించెడి; ఆత్ముండు = మనసు గలవాడు; అగుచున్ = అగుచూ.

భావము:

ముద్దు మాటలు మాట్లాడుతూ చక్కని ఫాలభాగం కలిగి, తన తండ్రి బంధువుల పోలికలతో ప్రకాశించే ఆ బాలుని చూచి ఆ దుష్ట బ్రాహ్మణుడు సంతోషిస్తూ...