పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : అజామిళోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-138-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

కృతజ్ఞుఁడ నై విడిచితిఁ
బ్రకృతిం గల బంధువులను బాల్యమున ననున్
వికృతిఁ జనకుండఁ బెంచిన
సుకృతుల మజ్జనకవరుల శోభనకరులన్.

టీకా:

అకృతజ్ఞుడను = కృతజ్ఞత లేనివాడను; ఐ = అయ్యి; విడిచితిన్ = విడిచిపెట్టితిని; ప్రకృతిన్ = సహజ సిద్ధముగ; కల = కలిగిన; బంధువులను = బంధువులను; బాల్యమున = చిన్నతనములో; ననున్ = నన్ను; వికృతిన్ = రోగము లందు; చనకుండన్ = పడకుండగ; పెంచిన = పెంచినట్టి; సుకృతులన్ = మంచి పనులు చేయువారిని; మత్ = నా యొక్క; జనకవరులన్ = ఉత్తమ తల్లిదండ్రులను; శోభనకరులన్ = శుభములను కలిగించువారిని.

భావము:

కృతఘ్నుడనై ఆత్మీయులైన చుట్టాలను, చిన్నప్పుడు ఏ లేటు లేకుండా నన్ను పెంచి పెద్ద చేసిన పుణ్యాత్ములను, నా మేలు కోరే నా దాయాదులను వదలివేశాను.