పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : అజామిళోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-109-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

టు గాన పాపకర్మునిఁ
గుటిలుని సుజనార్తు ధూర్తుఁ గ్రూరుని నే మా
మునఁ గొని యేగెద మం
దండమువలన నితఁడు న్యత నొందున్. "

టీకా:

అటుగాన = అందుచేత; పాపకర్మునిన్ = పాపపు పనులు చేయువానిని; కుటిలుని = వంకర బుద్ధి వానిని; సుజన = మంచివారిని; ఆర్తున్ = బాధించువానిని; ధూర్తునిన్ = తిట్టదగినవానిని; క్రూరునిన్ = క్రూరపు బుద్ధి గలవానిని; నేము = మేము; ఆరాటమునన్ = ఆర్భాటముతో; కొని = తీసుకొని; ఏగెదము = పోయెదము; అంతటన్ = దానితో; దండము = శిక్ష; వలన = మూలమున; ధన్యతన్ = పవిత్రతను; ఒందున్ = పొందును.

భావము:

అందువల్ల ఈ పాపాత్ముడు, కుటిల చిత్తుడు, సజ్జన కంటకుడు, ధూర్తుడు అయిన ఈ క్రూరుణ్ణి బలవంతంగా తీసుకొని పోతున్నాము. తరువాత ఇతడు తగిన దండనం పొంది ధన్యుడౌతాడు”