పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : కృతిపతి నిర్ణయము

  •  
  •  
  •  

6-18-ఉ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"లుఁ బాటలుం జదువు ద్భుతముల్ విననొప్పు వాద్యముల్
సాటి దలంపరాని బలుసాములు మున్నగు విద్యలెల్ల నీ
కాటఁలు బాట లయ్యె విను న్నిటికిన్ మెఱుఁగిడ్డభంగి నా
చాటునఁ జాటుకారపద సాధుకవిత్వముఁ జెప్పు మింపుగన్"

టీకా:

ఆటలు = ఆటలాడుట; పాటలు = పాటలుపాడుట; చదువుల్ = చదువుటలు; అద్భుతముల్ = ఆశ్చర్యకరములు; వినన్ = వినుటకు; ఒప్పు = సరి యగు; వాద్యముల్ = వాద్యములను వాయించుటలు; సాటిదలంపరాని = సాటిలేని; పలు = గట్టి; సాములు = సాముగారడీలు; మున్నగు = మొదలైన; విద్యలు = విద్యలు; ఎల్లన్ = సమస్తము నందు; నీ = నీ; కున్ = కు; బాటలు = నేర్పులు; అయ్యెన్ = అయినవి; వినుము = వినుము; అన్నిటి = వీటన్నిటి; కిన్ = కి; మెఱుగు = మెరుగు; ఇడ్డ = పరచబడిన; భంగిన్ = విధముగ; నా = నా; చాటున = ఆశ్రయముతో; చాటుకార = సరసమైన; పద = పదములతో; సాధు = మృదువైన; కవిత్వమున్ = కవిత్వమును; చెప్పుము = చెప్పుము; ఇంపుగన్ = చక్కగా.

భావము:

"నీ ఆటపాటలు, చదువు సంధ్యలు అద్భుతంగా సాగాయి. వీనుల విందైన వాద్యాలు, సాటిలేని సాము గరిడీలు మొదలైన విద్యలన్నీ నీకు అలవోకగా అలవడ్డాయి. విను. వీటి నన్నింటినీ మెరుగు పెట్టే రీతిగా మృదుపదాలతో కమ్మని కవిత్వాన్ని చెప్పు. నా అండదండలు నీకుంటాయి”.