పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : మరుద్గణంబుల జన్మంబు

  •  
  •  
  •  

6-512-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఖిల మెఱిఁగిన కశ్యపు నంతవాని
హివు తలకెక్కు రతుల సంతులచేత
వశుఁ గావించె వ్రేల్మిడి బ్జవదన
తుల భ్రమియింప నేరని తులు గలరె?

టీకా:

అఖిలము = సమస్తమును; ఎఱిగిన = తెలిసిన; కశ్యపున్ = కశ్యపుని; అంతవానిన్ = అంతవాడిని; హితవు = నచ్చచెప్పుటలు; తలకెక్కు = తలకెక్కెడి; రతుల = అనురాగపు; సంగతుల = చేరికల; చేతన్ = చేత; అవశున్ = వివశుని; కావించె = చేసెను; వ్రేల్మిడిన్ = త్రుటిలో {వ్రేల్మిడి - చిటికవేసినంత తొందరగా, త్రుటి}; అబ్జవదన = అందగత్తె {అబ్జవదన - అబ్జము (పద్మము)వంటి వదన (మోముగలామె), అందమైన స్త్రీ}; పతులన్ = భర్తలను; భ్రమియింపన్ = భ్రమించుట; నేరని = చేతగాని; సతులు = భార్యలు; కలరె = ఉన్నారా ఏమి.

భావము:

పద్మమువంటి అందమైన ముఖం కలిగిన దితి సర్వజ్ఞుడైన కశ్యప ప్రజాపతి అంతటివాణ్ణి తన లీలా విలాసాలతో మురిపించి మైమరపించింది. భర్తలను భ్రమింప జేయలేని భార్యలుంటారా?