పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : చిత్రకేతోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-489-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

జత భూధరంబున
నీరేజభవామరాది నికరము గొల్వం
బేరోలగమున నుండిన
గౌరీయుతుఁ డయిన హరునిఁ నియె నరేంద్రా!

టీకా:

ఆ = ఆ; రజతభూధరంబునన్ = కైలాసపర్వతము నందు {రజత భూధరము - రజత (వెండి, తెల్లని) భూధరము (కొండ), కైలాసపర్వతము}; నీరేజభవ = బ్రహ్మదేవుడు {నీరేజ భవుడు - నీరేజము (పద్మము) నందు భవ (పుట్టినవాడు), బ్రహ్మ}; అమర = దేవతలు; ఆది = మొదలగువారి; నికరము = సమూహములు; కొల్వన్ = సేవించుచుండగా; పేరు = పెద్ద, గొప్ప; ఓలగమునన్ = సభలో; ఉండిన = కొలువుతీరిన గౌరీ = పార్వతీదేవితో; యుతుడు = కలిసి యున్నవాడు; అయిన = ఐన; హరునిన్ = శంకరుని; కనియెన్ = దర్శించెను; నరేంద్రా = రాజా.

భావము:

రాజా! ఆ వెండికొండపై బ్రహ్మాది దేవతలు సేవిస్తుండగా పార్వతీ సమేతుడై కొలువు తీర్చి ఉన్న పరమేశ్వరుని చిత్రకేతుడు చూశాడు.