పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : చిత్రకేతోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-463-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాంధవజ్ఞాతిసుతులును గతు రాత్మ
రు లుదాసీన మధ్యస్థ ర్గములును
రవిఁ గనుచుందు రొక్కక్క న్మమునను
నెఱయఁ బ్రాణికి నొక వావి నిజము గలదె?

టీకా:

బాంధవ = బంధువులు; జ్ఞాతి = జ్ఞాతులు; సుతులున్ = పుత్రులును; పగతురు = తనకు చెడుచేసెడివారు; ఆత్మవరులు = తనకు మేలుచేసెడివారు; ఉదాసీన = మేలుకాని కీడకాని చేయక నుండెడి వారు; మధ్యస్థ = మధ్యస్థముగా నుండెడి; వర్గములును = సమూహములును; సరవిన్ = వరుసగా; కనుచుందురు = పొందెదరు; ఒక్కొక్క = వేరువేరు; జన్మమునను = జన్మల యందును; నెఱయన్ = విశేషించి; ప్రాణి = జీవుని; కిన్ = కి; ఒక = ఒక; వావి = బంధుత్వము; నిజముగన్ = నిజమునకు; కలదె = ఉన్నదా ఏమి.

భావము:

జీవునికి ప్రతిజన్మలోను బంధువులుగా, దాయాదులుగా, కుమారులుగా, శత్రువులుగా, మిత్రులుగా, నిర్లిప్తులుగా, తటస్థులుగా అనేకులు అనేక సంబంధాలను కలిగినవారు ఉంటారు. వాస్తవానికి జీవునికి వీరెవ్వరితోను ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.