పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : చిత్రకేతోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-453-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

యార్తరవమునకు భూ
నాకుఁడు భయంబు నొంది య ముడిగి సుతున్
డాయఁగ వేగంబునఁ జని
పాని మోహంబు తోడ బాలుని మీఁదన్.

టీకా:

ఆ = ఆ; ఆర్తా = దుఃఖపూరిత, బాధాపూరిత; రావమున్ = శబ్దమున; కున్ = కు; భూనాయకుడు = రాజు {భూనాయకుడు - భూమి (రాజ్యమువ)కు నాయకుడు, రాజు}; భయంబునున్ = భయమును; ఒంది = పొంది; నయము = వశము; ఉడిగి = తప్పి; సుతున్ = పుత్రుని; డాయగన్ = చేర; వేగంబునన్ = తొందరగా; చని = వెళ్లి; పాయని = విడువని; మోహంబు = మోహము; తోడన్ = తోటి; బాలుని = పిల్లవాని; మీదన్ = పైన.

భావము:

ఆమె ఆర్తనాదాన్ని విని మహారాజు భయపడి, వశం తప్పినవాడై కొడుకు దగ్గరకు పరుగెత్తుకొని వచ్చి మోహంతో ఆ శవం మీద....