పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : చిత్రకేతోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

6-451-ఆ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాలుఁ డొక్కరుండు రిణామశీలుండు
వంశకర్త తపసి రము వలనఁ
బుట్టి మిన్న కట్లు పొలిసి యున్నట్టి యా
కొడుకుఁ జూచి తల్లి లఁ జొచ్చె

టీకా:

బాలుడు = పిల్లవాడు; ఒక్కరుండు = ఒకడు; పరిణామశీలుండు = పెరుగుతున్నవాడు; వంశకర్త = వంశమును నిలబెట్టువాడు; తపసి = ముని యొక్క; వరము = వరము; వలనన్ = వలన; పుట్టి = పుట్టి; మిన్నక = మాట్లాడక; అట్లు = ఆ విధముగ; పొలిసి = చనిపోయి; ఉన్నట్టి = ఉన్నట్టి; ఆ = ఆ; కొడుకున్ = పుత్రుని; చూచి = చూసి; తల్లి = తల్లి; అడలన్ = తల్లడిల్ల; చొచ్చెన్ = తొడగెను.

భావము:

ఒక్కగానొక్క కుమారుడు, పెరిగి పెద్దవుతున్నవాడు, వంశోద్ధారకుడు, మహర్షి వరంవల్ల జన్మించినవాడు ఈ విధంగా మరణించి ఉండడం చూచి తల్లి గుండె తల్లడిల్లగా పెద్దగా శోకించసాగింది.