పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు

  •  
  •  
  •  

5.2-123-ఆ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ట్టి రుద్రమూర్తు తుల త్రినేత్రులు
ఖిలశూల హస్తు గుచు నుందు;
రందు నున్న ఫణికులాధిపుల్ శేషుని
పాదపంకజముల క్తిఁ జేరి.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; రుద్రమూర్తులన్ = రౌద్రమైన స్వరూపులను; అతుల = సాటిలేని; త్రినేత్రులున్ = మూడు (3) కన్నులవారు; శూల = శూలములను; హస్తులు = చేతబట్టినవారు; అగుచున్ = అగుచు; ఉందురు = ఉండెదరు; అందున్ = దానిలో; ఉన్న = ఉన్నట్టి; ఫణి = నాగ; కుల = వంశ; అధిపులు = గొప్పవారు; శేషుని = ఆదిశేషుని యొక్క; పాద = పాదము లనెడి; పంకజములన్ = పద్మములను; భక్తిన్ = భక్తితో; చేరి = సమీపించి;

భావము:

ఆ రుద్రమూర్తు లందరూ మూడు కన్నులు కలవారు. అందరూ త్రిశూలధారులు. ఆ లోకంలోని సర్పరాజులు ఆదిశేషుని పాదపద్మాలపై భక్తి కలిగి ఉంటారు.