పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు

  •  
  •  
  •  

5.2-108-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ట్టి పాతాళలోకంబునందు విష్ణు
క్ర మెప్పుడేనిని బ్రవేశంబు నొందు
ప్పుడెల్లను దైత్యకులాంగనలకు
ర్భసంపద లందంద రఁగుచుండు.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; పాతాళలోకంబున్ = పాతాళలోకముల; అందున్ = లో; విష్ణుచక్రము = విష్ణుచక్రము {విష్ణుచక్రము - విష్ణుమూర్తి యొక్క చక్రాయుధము}; ఎప్పుడు = ఎప్పుడు; ఏనిని = అయినా; ప్రవేశంబున్ = ప్రవేశించుటను; ఒందున్ = పొందునో; అప్పుడున్ = అప్పుడు; ఎల్లను = అందరు; దైత్య = దైత్యుల యొక్క {దైత్యులు - దితి యొక్క సంతానము, రాక్షసులు}; కులాంగనల్ = కులస్త్రీల; కున్ = కు; గర్భసంపదల్ = సంతానసౌభాగ్యము {గర్భసంపదలు - గర్భ (గర్భమున పుట్టినవారి క్షేమములు అనెడి) సంపద (సౌభాగ్యము)}; అందంద = అక్కడక్కడ; కరగుచుండు = కరిగిపోవుచుండును;

భావము:

అటువంటి పాతాళలోకంలో విష్ణుచక్రం ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడే రాక్షసస్త్రీలకు గర్భస్రావం కలుగుతుంటుంది.