పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు

  •  
  •  
  •  

4-196-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అగ్నిదేవుం డిట్లనియె.

టీకా:

అగ్నిదేవుండు = అగ్నిదేవుడు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియెన్ = పలికెను.

భావము:

అగ్నిదేవుడు ఇలా అన్నాడు.