పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు

  •  
  •  
  •  

4-178-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బ్రహ్మ యిట్లనియె.

టీకా:

బ్రహ్మ = బ్రహ్మదేవుడు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను.

భావము:

బ్రహ్మ ఇలా అన్నాడు.