పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : శివుం డనుగ్రహించుట

  •  
  •  
  •  

4-137-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆ వృక్షమూలతలంబున.

టీకా:

ఆ = ఆ; వృక్ష = వృక్షము యొక్క; మూల = మొదలు దగ్గరి; తలంబున = ప్రదేశమునందు.

భావము:

ఆ మఱ్ఱిచెట్టు క్రింద...