పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట

  •  
  •  
  •  

4-103-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

వ మపు డీక్షించి మ
హారోషముతోడ భృగుమహాముని క్రతు సం
హాక మారక మగు ' నభి
చాకహోమం ' బొనర్చె రభసవృత్తిన్.

టీకా:

ఆ = ఆ; రవము = చప్పుళ్లు; అపుడు = అప్పుడు; ఈక్షించి = చూసి; మహా = గొప్ప; రోషము = రోషము; తోడ = తోటి; భృగు = భగువు అనెడి; మహా = గొప్ప; ముని = ముని; క్రతు = యజ్ఞమును; సంహారక = నాశనము చేయుదానికి; మారకము = మృత్యువు; అగు = అయ్యెడి; అభిచారక = చెడు చేయుటకైనట్టి; హోమంబు = కర్మకాండ; ఒనర్చె = చేసెను; సరభస = త్వరతతో కూడిన; వృత్తిన్ = విధముగ.

భావము:

ఆ సందడిని చూసి అధ్వర్యుడైన భృగుమహర్షి మిక్కిలి కోపంతో యజ్ఞనాశకులను సంహరించే అభిచారక హోమాన్ని వెంటనే చేశాడు.