పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి

  •  
  •  
  •  

4-15-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు మునీంద్రు నాశ్రమంబు డాయం జను నవసరంబున.

టీకా:

అట్లు = అలా; మునీంద్రు = మునులలో శ్రేష్ఠుని; ఆశ్రమంబున్ = ఆశ్రమము; డాయన్ = దగ్గరకు; జను = వెళ్ళు; అవసరంబున = సమయమున.

భావము:

ఆ విధంగా ఆ మునీంద్రుని ఆశ్రమాన్ని సమీపించే సమయంలో...