పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పురంజను కథ

  •  
  •  
  •  

4-803-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు పుత్ర పుత్రికా జనంబులం గని యున్నంత.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; పుత్ర = పుత్రు; పుత్రిక = పుత్రికలు యైన; జనంబులన్ = వారిని; కని = పొంది; ఉన్నంత = ఉండగా.

భావము:

ఈ విధంగా కొడుకులను, కుమార్తెలను కని ఉన్నంతలో…