పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పురంజను కథ

  •  
  •  
  •  

4-766-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు వసియించి కతిపయి దినంబు లరుగు సమయంబున.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; వసియించి = నివసించి; కతిపయి = కొన్ని; దినంబులు = దినములు; అరుగు = జరిగిన; సమయంబునన్ = సమయమునందు.

భావము:

ఈ విధంగా జీవిస్తూ కొద్ది రోజుల తరువాత…