పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు

  •  
  •  
  •  

4-694-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు వెడలి వచ్చిన.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; వెడలి = బయటకు; వచ్చిన = రాగా.

భావము:

ఈ విధంగా కొలనులోనుండి బయటకు వచ్చిన…