పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పృథుని యఙ్ఞకర్మములు

  •  
  •  
  •  

4-512-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు చను నప్పుడు.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; చనున్ = వెళ్ళే; అప్పుడు = సమయములో.

భావము:

ఆ విధంగా (యజ్ఞపశువును తీసుకు) వెళ్తున్నప్పుడు…