పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము

  •  
  •  
  •  

4-328-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు గురియించిన నతండు.

టీకా:

అట్లు = అలా; కురియించినన్ = కురిపించగ; అతండు = అతడు.

భావము:

ఆ విధంగా యక్షులు బాణాలను కురిపించగా ఆ ధ్రువుడు …