పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము

  •  
  •  
  •  

4-324-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు వెడలి యా ధ్రువునిం దాఁకిన.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; వెడలి = బయలుదేరి; ఆ = ఆ; ధ్రువునిన్ = ధ్రువుని; తాకినన్ = ఎదిరింపగా.

భావము:

యక్షులు అలా వచ్చి ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొనగా…