పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తృతీయ స్కంధము : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ

  •  
  •  
  •  

3-608-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లావిర్భవించిన యనంతరంబ.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; ఆవిర్భవించిన = ఉద్భవించిన, పుట్టిన; అనంతరంబ = తరువాత.

భావము:

ఆ విధంగా దితికి కుమారులు పుట్టిన తర్వాత...