పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తృతీయ స్కంధము : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు

  •  
  •  
  •  

3-339-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు భువనంబులఁ బద్మజుండు గల్పించె" నని మైత్రేయుండు విదురున కెఱింగించిన.

టీకా:

ఇట్లు = ఈవిధముగా; భువనంబులన్ = లోకములను; పద్మజుండు = బ్రహ్మదేవుడు {పద్మజుడు - పద్మమున పుట్టినవాడు, బ్రహ్మదేవుడు}; కల్పించెను = సృష్టించెను; అని = అని; మైత్రేయుండు = మైత్రేయుడు; విదురున్ = విదురుని; కిన్ = కి; ఎఱింగించినన్ = తెలుపగా.

భావము:

ఇలా కమలసంభవుడైన బ్రహ్మదేవుడు లోకాలను సృష్టించా” డని మైత్రేయుడు విదురునకు చెప్పాడు.