పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తృతీయ స్కంధము : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు

  •  
  •  
  •  

3-336-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ట్లు దలఁచి సరోజజుం డంబుజమును
గనతలమునఁ జూచి యా మలకోశ
లీమై యున్న లోకవితాములను
నొయ్యఁ బొడఁగని హరిచే నియుక్తుఁ డైన.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; తలచి = స్మరించి; సరోజజుండు = బ్రహ్మదేవుడు {సరోజజుడు - సరోజము (పద్మము)న పుట్టినవాడు, బ్రహ్మదేవుడు}; అంబుజమును = పద్మమును {అంబుజము - అప్పు (నీటి)లో పుట్టునది, పద్మము}; గగన = ఆకాశ; తలంబున్ = భాగమున; చూచి = చూసి; ఆ = ఆ; కమల = కమలము యొక్క; కోశ = మొగ్గ; లీనము = లోనిమిడినవి; ఐ = అయి; ఉన్న = ఉన్నట్టి; లోక = లోకముల; వితానములనున్ = సమూహములను; ఒయ్యన్ = అవశ్యము; పొడగని = చూసి; హరి = విష్ణుని {హరి - బాధలను హరించువాడు, విష్ణువు}; చేన్ = చే; నియుక్తుడు = నియమింపబడినవాడు; ఐన = అయిన.

భావము:

ఇలా ధ్యానించిన పద్మభవుడైన బ్రహ్మదేవుడికి ఆకాశంలో ఒక పద్మం కనిపించింది. ఆ తామర రేకులలో దాగి ఉన్న లోకాలన్నీ కనిపించాయి. అప్పుడు బ్రహ్మ తాను శ్రీహరిచే నియమింపబడినవాడ నని భావించాడు.