పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వితీయ స్కంధము : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు

  •  
  •  
  •  

2-235-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్టి నిత్యవిభూతి యందు.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; నిత్య = నిత్యమైన; విభూతిన్ = విభూతుల; అందున్ = లో.

భావము:

అలాంటి పరమపదంలో.