పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వితీయ స్కంధము : నరనారాయణావతారంబు

  •  
  •  
  •  

2-135-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్టి నరనారాయణావతారంబు జగత్పావనంబై విలసిల్లె; వెండియు ధ్రువావతారంబు వివరించెద వినుము.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; నర = నరుడు; నారాయణ = నారాయణుల; అవతారంబున్ = అవతారము; జగత్ = లోకములను; పావనమబున్ = పవిత్రము చేయునది; ఐ = అయి; విలసిల్లెన్ = ప్రసిద్ధికెక్కెను; వెండియున్ = మరియు; ధ్రువ = ధ్రువుని; అవాతారంబున్ = అవతారమును; వివరించెదన్ = వివరముగ చెప్పెదను; వినుము = వినుము.

భావము:

అలాంటి నరనారాయణుల అవతారం భువనత్రయాన్ని పవిత్రం చేసినది. ఇక ధ్రువావతారం వివరిస్తాను, విను.