పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వితీయ స్కంధము : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట

  •  
  •  
  •  

2-85-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

యీశుఁడ నంతుఁడు హరి
నాకుఁ డీ భువనములకు, నాకున్, నీకున్,
మాకుఁ బ్రాణివ్రాతము
కీ యెడలన్ లేద యీశ్వరేతరము సుతా!

టీకా:

ఆ = ఆ; ఈశుఁడు = భగవంతుడు; అనంతుఁడు = అంతము లేనివాడు; హరి = పాపములను హరించువాడు; నాయకుఁడు = నియామకుడు, ప్రభువు; ఈ = ఈ; భువనముల = లోకముల; కున్ = కి; నాకున్ = నాకును; నీకున్ = నీకును; మాయ = మాయ; కున్ = కిని; ప్రాణి = ప్రాణుల; వ్రాతమున్ = సమూహముల; కిన్ = కిని; ఈ = ఈ, ఇక్కడ; ఎడలన్ = తావులలో, ఎక్కడ కూడ; లేద = లేదు+ఆ, లేనేలేదు; ఈశ్వర = భగవంతునికి; ఇతరమున్ = ఇతరమైనది, వేరైనది; సుతా = పుత్రుడా.

భావము:

నారదా! కుమారా! ఆ పరమేశ్వరుడు తుది లేనివాడు. ఆ శ్రీహరి ఈ లోకాలకు, నాకు, నీకు, మాయకు, ప్రాణికోటికి ప్రభువు. ఆయన కంటే అన్యమైనది ఏది ఈ జగత్తులో లేనే లేదు.