పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వితీయ స్కంధము : రాజ ప్రశ్నంబు

  •  
  •  
  •  

2-54-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు మృత్యుభయంబు నిరసించి, ధర్మార్థకామంబులు సన్యసించి, పురుషోత్తము నందుఁ జిత్తంబు విన్యసించి, హరిలీలా లక్షణంబు లుపన్యసింపు మను తలంపున నరేంద్రుం డిట్లనియె.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; మృత్యు = మరణమందు; భయంబున్ = భయమును; నిరసించిన్ = తిరస్కరించి; ధర్మన్ = ధర్మము; అర్థన్ = అర్థము; కామంబులున్ = కామములును; సన్యసించి = వదలివేసి; పురుషోత్తమున్ = పురుషులలో ఉత్తముడు, విష్ణువు; అందున్ = పైన; చిత్తంబున్ = మనస్సును; విన్యసించి = ఉంచి, లగ్నము చేసికొని; హరిన్ = విష్ణువు యొక్క; లీలా = లీలల; లక్షణంబుల్ = విశేషములను; ఉపన్యసింపుము = విస్తారముగ చెప్పుము; అను = అని అడిగే; తలంపునన్ = ఉద్ధేశ్యముతో; నరేంద్రుండున్ = పరీక్షన్నరేంద్రుడు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియెన్ = పలికెను.

భావము:

ఇలా మరణభీతిని నిరాకరించిన, ధర్మార్థకామములనే త్రివర్గాన్ని తిరస్కరించిన పరీక్షిన్మహారాజు, పరమ పురుషునందు మనస్సును ఏకాగ్రంగా కేంద్రీకరించి, శ్రీ మన్నారాయణుని లీలావిశేషాలను అభివర్ణింపగా ఆకర్ణించాలనే సంకల్పంతో ఇలా అడిగాడు.