పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట

  •  
  •  
  •  

10.2-1250-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు చనిచని.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగా; చనిచని = వెళ్ళివెళ్ళి.

భావము:

శివుడు అలా పరగెత్తుకు వెళ్ళి......