పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట

  •  
  •  
  •  

10.2-1247-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆ క్షణంబు వరదాన గర్వంబున నుద్వృత్తుండై కడంగి.

టీకా:

ఆ = తత్; క్షణంబ = క్షణమే; వర = వరము; దాన = ఇవ్వబడిన; గర్వంబునన్ = గర్వముతో; ఉద్వృత్తుండు = హెచ్చినవాడు; ఐ = అయ్యి; కడంగి = ప్రయత్నించి.

భావము:

తక్షణమే వరగర్వంతోవాడు అహంకరించాడు. ఆ వరం పరీక్షించడానికి సిద్ధపడి ముందుకు వచ్చి.