పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-1169-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు సుభద్ర విహరించుచున్న సమయంబున.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; సుభద్ర = సుభద్ర; విహరించుచున్న = మెలగుచున్న; సమయంబునన్ = సమయము నందు.

భావము:

ఆలాగున సుభద్ర అతని సమీపంలో సంచరిస్తున్న సమయంలో...