పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు

  •  
  •  
  •  

10.2-1126-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లగుటం జేసి నీవును.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగా; అగుటన్ = అగుట; చేసి = వలన; నీవును = నీవుకూడ.

భావము:

అందువల్ల…….