పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-1103-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు రథారోహణంబు సేసిన.

టీకా:

అట్లు = అలా; రథా = రథమును; ఆరోహణంబు = ఎక్కుట; చేసినన్ = చేయగా.

భావము:

అలా మేము రథం ఎక్కగానే...