పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట

  •  
  •  
  •  

10.2-1060-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు సనుదెంచిన.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; చనుదెంచిన = రాగా.

భావము:

అలా నందమహారాజు విచ్చేయడం చూసి...