పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట

  •  
  •  
  •  

10.2-944-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు పల్వలుండు మడిసిన.

టీకా:

అట్లు = అలా; పల్వలుండు = పల్వలుడు; మడిసినన్ = చావగా.

భావము:

ఆ విధంగా పల్వలుడు నేలకూలడం చూసి.