పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-897-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు వ్రేసిన.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగా; వ్రేసినన్ = కొట్టగా.

భావము:

అలా శ్రీకృష్ణుడు గదను వేయగా.....