పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట

  •  
  •  
  •  

10.2-834-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బోనఁ బ్రత్యక్షంబై
కోరినవర మేమి యైనఁ గొసరక యిత్తున్
వాక వేఁడు మటన్నను
నా రాజతపోధనుండు రునకుఁ బ్రీతిన్.

టీకా:

బోరనన్ = శీఘ్రముగ; ప్రత్యక్షంబు = ప్రత్యక్షము; ఐ = అయ్యి; కోరిన = కోరుకొనెడి; వరము = కోరిక; ఏమియైనన్ = ఏదైనాసరే; కొసరక = సంకోచింపకుండా; ఇత్తున్ = ఇచ్చెదను; వారక = సంకోచింపకుండా; వేడుము = అడుగుము; అటన్ = అట; అన్ననున్ = అనగా; ఆ = ఆ; రాజ = రాజైన; తపః = తపస్సు అను; ధనుండు = ధనము కలవాడు; హరునకు = శివునికి; ప్రీతిన్ = మిక్కిలి ఇష్టముతో.

భావము:

అంతట, ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై “నీవు ఏ వరం కోరినా ఇస్తాను. కోరుకొమ్ము” అని సాల్వుడిని అనుగ్రహించాడు. సాల్వుడు పరమ ప్రీతితో శంకరుడికి...