పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-815-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్టి యెడ.

టీకా:

అట్టియెడన్ = ఆ సమయము నందు.

భావము:

ఆ విధంగా రాజసూయ యాగం విజయవంతంగా సుసంపూర్ణమైన సమయంలో....