పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట

  •  
  •  
  •  

10.2-724-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

యింద్రాగ్నులు శ్యేనక
వాస రూపములఁ దన్ను లఁతిగ వేఁడన్
ధీయుతుఁడై మును శిబి తన
కాము గోసిచ్చె నన జగంబుల వినమే!

టీకా:

ఆ = ఆ; ఇంద్ర = ఇంద్రుడు; అగ్నులు = అగ్నిదేవుడు; శ్యేనక = డేగ; వాయస = కాకి; రూపములన్ = వేషములతో; తన్నున్ = తనను; వలతిగ = నేర్పుగా, తెలివిగా; వేడగన్ = కోరగా; ధీ = గొప్పబుద్ధి; యుతుండు = కలవాడు; ఐ = అయ్యి; మును = పూర్వము; శిబి = శిబిచక్రవర్తి; తన = తన యొక్క; కాయమున్ = దేహమును; కోసి = కత్తిరించి; ఇచ్చెన్ = ఇచ్చను; అనన్ = అనగా; జగంబులన్ = సర్వలోకములందు; వినమే = వినలేదా, విన్నాము కదా.

భావము:

ఆ ఇంద్రుడు డేగ రూపంలో, అగ్ని కాకి రూపంలో వచ్చి తనను కోరగా శిబిచక్రవర్తి గొప్ప బుద్ధితో తన దేహాన్నే కోసి ఇచ్చాడని మనం వినలేదా?