పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-652-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

వుఁ డవయ్యును జగతిం
బ్రవించుట లీల గాక వమందుటయే
ప్రభువులకుం బ్రభుఁడవు మము
యాత్ముల నరసి కావఁ ను నార్తిహరా!

టీకా:

అభవుడవు = పుట్టుక లేనివాడవు; అయ్యున్ = అయినప్పటికి; జగతిన్ = లోకము నందు; ప్రభవించుట = అవతరించుట; లీల = వేడుకకు; కాక = తప్పించి; భవమున్ = పుట్టుకను; అందుటయే = పొందుటా, కాదు; ప్రభువులు = పాలకుల; కున్ = కు; ప్రభుండవు = పాలకుడవు; మమున్ = మమ్ములను; సభయ = భయముతో కూడిన; ఆత్ములన్ = మనస్సులు కలవారము; అరసి = విచారించి; కావంజనున్ = కాపాడుము; ఆర్తి = దుఃఖములను; హరా = పోగొట్టువాడా.

భావము:

దుఃఖనాశకుడా! శ్రీకృష్ణా! పుట్టుకే లేని నీవు దేవాధిదేవుడవు ఇలా లోకంలో అవతరించడం మావంటి భయపీడితులను రక్షించుటకే కదా.