పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-622-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు సూచుచుం జనిచని.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; చూచుచున్ = చూస్తూ; చనిచని = వెళ్ళివెళ్ళి.

భావము:

ఈ విధంగా పరిశీలిస్తూ సాగిపోతూ....