పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట

  •  
  •  
  •  

10.2-569-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాలకుఁడు చేయునది లేక ట్టువడియెఁ
గౌరవులు దమ మనములఁ గౌతుకంబు
లొలయ సాంబునిఁ గన్యకాయుక్తముగనుఁ
బురమునకుఁ దెచ్చి రతులవిభూతి మెఱసి.

టీకా:

బాలకుడు = పిల్లవాడు; చేయునది = చేయగలిగినది; లేక = లేకపోవుటచేత; పట్టుపడియె = పట్టుబడెను; కౌరవులున్ = కౌరవులు; తమ = వారి; మనములన్ = మనస్సు లందు; కౌతుకంబులు = కుతూహలములు; ఒలయన్ = అతిశయింపగా; సాంబునిన్ = సాంబుడుని; కన్యకా = బాలికతో; యుక్తముగను = పాటు; పురమున్ = పట్టణమున; కున్ = కు; తెచ్చిరి = తీసుకువచ్చిరి; అతుల = సాటిలేని; విభూతిన్ = వైభవము; మెఱసి = ప్రకాశింపజేసి.

భావము:

చిన్నపిల్లాడైన సాంబుడు కౌరవులకు పట్టుబడ్డాడు. వారు అధిక సంతోషంతో, సాంబుడిని కన్యను పట్టణానికి తీసుకుని వచ్చారు.