పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ

  •  
  •  
  •  

10.2-512-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్టియెడ కృష్ణుండు వాని కిట్లనియె.

టీకా:

అట్టి = ఆ; ఎడన్ = సమయము నందు; కృష్ణుండు = కృష్ణుడు; వాని = అతని; కిన్ = కి; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను.

భావము:

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రౌండ్రకుడి దూతతో ఇలా అన్నాడు.