పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-428-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు వినుతించె.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; వినుతించెన్ = స్తుతించెను.

భావము:

శివజ్వరం ఈ విధముగా స్తుతించసాగింది….