పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-425-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

శిములు మూఁడును ఘన భీ
పదములు మూఁడుఁ గలిగి నలి మహేశ
జ్వ మురు ఘోరాకృతితో
రుదేరఁగఁ జూచి కృష్ణుఁ ల్లన నగుచున్.

టీకా:

శిరములు = తలలు; మూడును = మూడు (3); ఘన = మిక్కుటమైన; భీకర = భయంకరములైన; పదములు = కాళ్ళు; మూడున్ = మూడు (3); కలిగి = ఉండి; కనలి = కోపించి; మహేశజ్వరము = శివజ్వరము; ఉరు = మిక్కిలి; ఘోర = భయంకరమైన; ఆకృతి = రూపము; తోన్ = తో; అరుదేరన్ = రాగా; చూచి = చూసి; కృష్ణుడు = కృష్ణుడు; అల్లనన్ = మెల్లిగా; నగుచున్ = నవ్వుతూ.

భావము:

మూడు శిరస్సులతో; మూడు పాదాలతో; తీవ్ర క్రోధంతో; శివజ్వరం భయంకర ఆకారంతో వచ్చింది. దానిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వి, వైష్ణవజ్వరాన్ని ప్రయోగించాడు.