పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట

  •  
  •  
  •  

10.2-375-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

చిన్నె లంగజాలలు
సూచి భయాకులత నొంది స్రుక్కుచుఁ దమలో
"నో చెల్ల! యెట్టులో? యీ
రా చూలికిఁ జూలు నిలిచెరా! యిబ్భంగిన్.'

టీకా:

ఆ = ఆ ప్రసిద్ధములైన; చిన్నెలన్ = చిహ్నములను; అంగజాలలు = అంగరక్షకులు; చూచి = చూచి; భయ = వెరపు వలన; ఆకులతన్ = వ్యాకులతను; ఒంది = పొంది; స్రుక్కచున్ = సంతాపించుచు; తమలోన్ = వారిలోవారు; ఓచెల్ల = ఔరా; ఎట్టులో = ఎలానో ఏమిటో; ఈ = ఈ; రాచూలి = రాకుమారి; కిన్ = కి; చూలు = గర్భము; నిలిచెరా = వచ్చిందిరా; ఈ = ఈ; భంగిన్ = రీతిగా.

భావము:

ఆ బాల గర్భచిహ్నాలను చూసి అంతఃపుర కంచుకలు భయపడ్డారు. (కాపలా సరిగా లేదని మహారాజు ఆగ్రహించవచ్చు కనుక.) “అయ్యబాబోయ్! మన రాకుమారి గర్భం ధరించింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి” అనుకుంటూ లోలోపల మధనపడ్డారు.