పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట

  •  
  •  
  •  

10.2-374-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

లోనన నతిచిర మగు
కాము సుఖలీల జరుగఁగా వరుస నుషా
బాలాలలామ కొయ్యనఁ
జూ లేర్పడి గర్భ మొదవె సురుచిరభంగిన్.

టీకా:

ఆలోనన = అంతలోపల; అతి = మిక్కిలి; చిరము = పెద్దది; అగు = ఐన; కాలము = కాలము; సుఖ = సౌఖ్యమైన; లీలన్ = విధముగా; జరుగగా = గడవగా; వరుసనున్ = క్రమముగా; ఉషా = ఉష అను; బాల = యువతులలో; లలామ = ఉత్తమురాలు; కున్ = కు; ఒయ్యనన్ = మెల్లగా; చూలు = గర్భపిండము; ఏర్పడి = నిలిచి; గర్భమోదవెన్ = కడుపు వచ్చెను; సు = మిక్కిలి; రుచిర = విశద మగు; భంగిన్ = రీతిగా.

భావము:

ఇలా ఆ యువతీయువకులు సుఖాలలో ఓలలాడుతూ గడుపుతూ ఉన్నారు. ఇంతలో కొద్దికాలమునకు ఉషాబాల గర్భం ధరించింది.